V Zjazd Powiatowy

Delegaci organizacji gminnych i miejsko – gminnych PSL dokonali w niedzielę 24 kwietnia 2016r. na  zjeździe powiatowym wyboru prezesa, członków zarządu, powiatowej komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd wojewódzki oraz delegata na kongres krajowy. Prezesem na czteroletnią kadencje wybrano Kolegę Mariusza Bądziora.

Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru organizacji powiatowej oraz odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Przemówienie powitalne wygłosił ustępujący prezes Zarządu Powiatowego PSL Mariusz Bądzior. Następnie delegaci wybrali przewodniczących zjazdu w osobach Jana Hankiewicza i Tomasza Woźniaka, sekretarzem zjazdu został Marcin Majewski, a członkami prezydium Sylwester Gajewski, Marek Kanicki, Dariusz Perdek oraz gość zjazdu wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi Henryk Siemiński. Gośćmi zjazdu byli między innymi: Burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska, Prezes Honorowy Zarządu Gminnego PSL w Brzeźniu Stanisław Mikołajczyk oraz radna powiatowa Anna Szczepaniak – Zdunek.

Prezes Mariusz Bądzior oraz przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zofia Sobczak przedstawili sprawozdania za okres od ostatniego Zjazdu PSL. Mariusz Bądzior podsumował działalność ludowców na terenie powiatu sieradzkiego. W dyskusji wzięli udział:  Kolega Krzysztof Wodzinowski, Kolega Wiesław Gołębiewski, Kolega Sylwester Gajewski, Kolega Józef Misiak oraz  Kolega Zdzisław Ostenda. Poruszono tematy dotyczące kwestii programowych, aktualnej sytuacji społeczno – politycznej, poruszono kwestię słabego wyniku wyborczego PSL w wyborach parlamentarnych oraz przyczyn takiego stanu rzeczy, dyskutowano o konieczności lepszej komunikacji wewnątrz stronnictwa i lepszej komunikacji ze społeczeństwem. Zjazd jednogłośnie udzielił skwitowania ustępującym władzom.

W wyborach na prezesa Zarządu Powiatowego zgłoszono dwie kandydatury Mariusza Bądziora i Stanisława Gęsa. W głosowaniu tajnym oddano 89 głosów. Mariusz Bądzior uzyskał 80 głosów, a Stanisław Gęs 9. Nowo wybrany prezes zapowiedział jeszcze bardziej wzmożoną i skuteczną pracę dla dobra stronnictwa.

Zjazd ustalił liczbę członków zarządu powiatowego na 27 osób. Spośród delegatów wybrano 16 członków nowego zarządu w tym Prezesa Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej, automatycznie członkiem zarządu został prezes powiatowy oraz 10 prezesów zarządów gminnych i miejsko – gminnych. Zjazd ustalił skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej na 5 osób oraz wybrał 17 delegatów na zjazd wojewódzki. Delegatem powiatu sieradzkiego na kongres krajowy został Tomasz Woźniak.

V Powiatowy Zjazd Delegatów zakończyło uroczyste odśpiewanie „Roty” oraz wyprowadzenie sztandaru.