Rada Naczelna przeciw działaniom ministra Jurgiela

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraża głębokie zaniepokojenie zaniedbaniami i błędnymi decyzjami administracji rządowej.

Czy czeka nas Polexit?

Rada Naczelna PSL wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami polskiego rządu, które osłabiają pozycje Polski w Unii Europejskiej i de facto oznaczają uruchomienie procesu powolnego wychodzenia Polski z Unii. PSL ubolewa nad negatywnym nastawieniem obecnie rządzących wobec większości proponowanych działań w Unii, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Ludowcy dostrzegają także rosnąca presję na podział „Unii dwóch prędkości” i obawy z tym związane. PSL oczekuje od rządu większej aktywności Polski w zakresie kreowania konstruktywnych rozwiązań na forum Unii.

Zdaniem Ludowców udział Polski we Wspólnocie europejskiej jest gwarantem utrwalenia demokratycznego kształtu państwa polskiego oraz gwarantem wzrostu gospodarczego naszego kraju. Nasze położenie geopolityczne zmusza nas do poszukiwania sojuszników w Europie. Dla Polski to także wielka szansa na odgrywanie ważnej roli na politycznej arenie Europy, gdyż zdecydowana większość państw Europy Środkowej i Wschodniej opowiada się za członkostwem w UE.

Kryzys migracyjny

Rada Naczelna PSL wzywa rząd do podjęcia działań zmierzających do wypracowania wspólnych ram rozwiązania kryzysu migracyjnego. Wydarzenia ostatnich miesięcy wyraźnie pokazują, że polityka przymusowej relokacji uchodźców przez państwa członkowskie Unii Europejskiej musi zostać zrewidowana. Ludowcy wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia sztywnych ram polityki relokacyjnej. Jednocześnie negatywnie oceniają politykę Rządu RP, który kategorycznie odmawia przyjęcia dzieci z krajów ogarniętych wojną.

Polskie Stronnictwo Ludowe wzywa Rząd RP do przyjęcia wojennych sierot oraz do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej dzieciom, które nie otrzymują jej w strefie konfliktu i bez której mogą stracić życie. PSL za niezrozumiałe uznaje także wyrażenie sprzeciwu przez Rząd RP wobec przyjęcia dzieci z terenów ogarniętych wojną przez władze samorządowe.

PSL przeciw łączeniu referendum z wyborami samorządowymi

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraziła stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianemu przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konstytucyjnego w dniu wyborów samorządowych. Zgodnie z prawem, wybory samorządowe muszą się odbyć w ostatni wolny od pracy dzień przed upływem kadencji. W przypadku przyszłorocznych wyborów termin ten przypada 11 listopada. Jednocześnie tego dnia Polacy obchodzić będą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całej Polsce i w przestrzeni medialnej będą odbywały się liczne uroczystości z udziałem władz państwowych.

Według Ludowców istnieje obawa umyślnego naruszenia przepisów o ciszy wyborczej przez obóz rządzący i niesprawiedliwej promocji polityków PiS.

Wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela

Rada Naczelna PSL jednogłośnie podjęła decyzję i zobowiązała klub parlamentarny do zgłoszenia wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z uwagi na ogrom zaniedbań, niedopełnienia obowiązków, które wynikają z pełnienia tej funkcji.

Ludowcy zarzucają Krzysztofowi Jurgielowi brak zaangażowania w usuwanie piętrzących się na wsi i rolnictwie problemów. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą doprowadzenia do rozlewu wirusa ASF, brak reakcji wobec dramatycznej sytuacji w rolnictwie spowodowanej przymrozkami czy też przyjęcie szkodliwych przepisów o obrocie ziemią.

Pamiętajmy o ofiarach Rzezi Wołyńskiej i pacyfikacji wsi polskich w czasie II wojny światowej

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego oddała hołd ofiarom ludobójczych mordów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, dokonanych na Polakach latem 1943 r. przez organizacje nacjonalistów ukraińskich UON – UPA. Ludowcy z szacunkiem odnoszą się jednak do pamięci o osobach narodowości ukraińskiej, które mimo grożących im represji niosły pomoc swoim sąsiadom – Polakom.

PSL w całej Polsce uczci pamięć pomordowanych mieszkańców polskich wsi przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939 – 1945. PSL pamięta o ofiarach 817 spacyfikowanych wsi, których symbolem jest Michniów w województwie świętokrzyskim.

80. rocznica Wielkiego Strajku Chłopskiego

Rada Naczelna PSL oddała hołd organizatorom, uczestnikom i ofiarom Wielkiego Strajku Polskiego 1937 r. Polityka rządów sanacji w latach trzydziestych ubiegłego wieku doprowadziła do ograniczenia parlamentaryzmu, demokracji, praw i wolności obywatelskich, a wieś sprowadziła na skraj ekonomicznej nędzy. Wyrazem niezgody chłopów na działania autorytarnych rządów było przeprowadzenie w latach 1932-1937 wielu strajków. Największy z nich, przeprowadzony w 1937 r., nazywany ze względu na swoje rozmiary Wielkim Strajkiem Chłopskim.

W strajku wzięło udział kilka milionów osób, głównie polskich chłopów. Doszło do zamieszek. Policja otworzyła ogień. Zginęło 44 chłopów, 5 tysięcy aresztowano, a 617 osób uwięziono.

Rada Naczelna zobowiązała Klub Poselski PSL do niezwłocznego wniesienia do Sejmu projektu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego.

Dariusz Klimczak w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, iż obchody rocznicowe odbywać się będą w latach 2017 – 2021. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem i utrwalenie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską ma realizować powołany w tym celu Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego jasko przedstawiciela PSL w Komitecie wyznaczyła Dariusza Klimczaka, wiceprezes PSL.

O Polskę niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowała o przyjęciu przez PSL własnego programu obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod hasłem „O Polskę niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą” PSL przypomni o wkładzie ruchu ludowego oraz chłopów w odzyskanie niepodległości i tworzeniu fundamentów silnego państwa polskiego.
PSL chce patrzeć na historię w sposób obiektywny, a udział Ludowców w historii jest często pomijany. Uwzględniając skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i możliwość wydelegowania do Komisji tylko jednego przedstawiciela PSL oraz wpływy PiS w mediach publicznych Ludowcy obawiają się jednostronnego, uwarunkowanego celami politycznymi, wykorzystywania obchodów rocznicowych dla poparcia obecnie rządzących. A przecież to Ludowcy zapoczątkowali drogę Polaków do niepodległości.

Dokładnie 28 maja 1917 r. na zebraniu Sejmowego Koła Polskiego w Krakowie, poseł PSL „Piast” Włodzimierz Tetmajer złożył, przyjętą jednogłośnie rezolucję, mówiącej że: „Koło sejmowe stwierdza, że jedynym dążeniem Narodu Polskiego jest odzyskanie niepodległej zjednoczonej Polski z dostępem do morza.” Był to akt ogromnej odwagi. Występując z taką propozycją Tetmajer narażał się na poważne konsekwencje. Mógł zostać oskarżony o zdradę stanu i postawiony przed sądem wojennym. To właśnie Ludowcy rozpoczęli pełną poświęceń drogę do niepodległej Polski.