„Pakt dla Zdrowia”

Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje długofalowy, ponadpartyjny „Pakt dla zdrowia”, koncentrujący wspólny wysiłek personelu medycznego, rządu, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców w celu poprawy działania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Życie i zdrowie człowieka jest dobrem najwyższym i z tego powodu PSL wnioskuje do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o zwołanie posiedzenia Rady w związku z podjęciem natychmiastowych działań.

PSL po wysłuchaniu opinii przedstawicieli pacjentów, reprezentantów zawodowych i organizacji medycznych, środowiska akademickiego, ekspertów oraz przedsiębiorców, w zgodzie z dotychczas wypracowanymi postawieniami i uchwałami formułuje następujące zadania i cele polityki zdrowotnej:

I. Należy powiązać zarobki pielęgniarek z wynagrodzeniem lekarzy (docelowo wynagrodzenie pielęgniarki wynosić będzie minimum 60% wynagrodzenia lekarza)

II. Zwiększyć  do 2020 roku całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Polsce z 6,5 % do poziomu 9 % PKB. Pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składka zdrowotna nie wzrosły.

III. Jesteśmy przeciwni, aby samorządy jako właściciele szpitali, były dodatkowo obciążane (czego chce PiS),  koniecznością spłaty zadłużenia.

IV. Konieczne inwestycje w ochronie zdrowia w Polsce należy wykonać dzięki maksymalnemu pozyskaniu na ten cel środków z UE, w ramach nowej perspektywy finansowej, jak również dzięki środkom pochodzącym  z partnerstwa publiczno – prywatnego.

V. Zwiększać przychody dzięki wykorzystaniu potencjału polskich szpitali do leczenia obywateli z innych państw w ramach tzw. „turystyki medycznej”,

VI. Wprowadzić  tzw. opiekę farmaceutyczną umożliwiającą  farmaceutom prowadzenie poradnictwa dla pacjentów w aptekach oraz udział w optymalizacji zasad gospodarki lekiem w placówkach szpitalnych.

VII. Zwiększyć, we współpracy z lekarzami rodzinnymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami, wysiłek na rzecz popularyzacji  aktywności fizycznej i prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w celu redukcji problemu nadwagi, cukrzycy, skrzywień kręgosłupa oraz próchnicy, powrót gabinetów lekarskich do szkół.

VIII. Zwiększyć  liczbę lekarz y geriatrów w systemie opieki zdrowotnej m.in. dzięki stworzeniu „krótkiej ścieżki specjalizacyjnej” dla lekarzy internistów oraz lekarzy medycyny rodzinnej.

IX. Ustawowo uporządkować rolę ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia oraz systemie bezpieczeństwa publicznego (OSP, Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych, Służbie Więziennej, Policji) zgodnie z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych złożonego w Sejmie RP przez posłów PSL w sierpniu 2013 r..

X. Zwiększenie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki  zdrowotnej w celu poprawienia rzeczywistej analizy potrzeb zdrowotnych.

Polskie Stronnictwo Ludowe:

1. opowiada się jednoznacznie za utrzymaniem jednolitego systemu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia na przestrzeni ostatnich 12 lat przekształcił się w stabilnego płatnika, który szczegółowo określił zasady udzielania świadczeń oraz zasady zawierania umów z podmiotami leczniczymi. Proponowana obecnie likwidacja NFZ jest zmianą dla samej zmiany i w najmniejszym stopniu nie poprawi działania systemu. Za celowe i pożądane uważamy także powstanie dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych, które spowodują skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia, ewentualnie zapewnią wyższy standard  świadczeń. Spowoduje to odciążenie publicznego systemu ochrony zdrowia.

2. postuluje wprowadzenie docelowej 11% składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nakładów na ochronę zdrowia pozwalających na zapewnienie ciągłego funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń,  doszacowania kontraktów oraz podwyższenia  wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Uważamy, że kwota składki powinna być odjęta w całości od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako dodatkowe źródło finansowania opieki zdrowotnej wskazujemy podatek akcyzowy od alkoholu i papierosów oraz część składki na ubezpieczenia komunikacyjne.

3. uznaje za bardzo pilne podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, co zapewni im godziwe warunki życia, a w konsekwencji doprowadzi do zahamowania odpływu specjalistycznej kadry medycznej z naszego kraju. Jednocześnie opowiadamy się za zwiększeniem ilości studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratowników medycznych i innych zawodów medycznych. Zdecydowanie opowiadamy się za zwiększeniem ilości miejsc szkoleniowych dla młodych lekarzy w ramach rezydentury.

4. optuje za stworzeniem sieci szpitali publicznych i oparciu ich funkcjonowania na algorytmach postępowania odpowiednich dla stopnia referencyjności. Ma to powodować pełną dostępność obywateli do pełnowartościowej opieki zdrowotnej. Uważamy, że oddolnie opiekę zdrowotną należy budować na szpitalach powiatowych, które powinny być podstawowym ogniwem lecznictwa. To wokół szpitala powiatowego należy tworzyć opiekę ambulatoryjną, rehabilitację, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze z wkomponowaną podstawową opieką zdrowotną.

5. podkreśla, że radykalnej zmiany wymaga sposób finansowania ochrony zdrowia. Opowiadamy się za systemem rozliczeń każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego. Szczególnie dotyczy to ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz badań kosztochłonnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Spowoduje to zlikwidowanie wielomiesięcznych kolejek do lekarzy specjalistów, jednocześnie spowoduje zmniejszenie kosztów leczenia stacjonarnego.

6. uznaje za priorytet ratowanie życia i zdrowia obywateli niezależnie od ich pochodzenia i statusu społecznego. Widzimy konieczność utrzymania i rozwoju systemu ratownictwa medycznego jako dyscypliny medycznej finansowanej całkowicie z budżetu państwa.

7. wskazuje, że należy podjąć działania w kierunku poprawy stanu zdrowia najmłodszych obywateli, szczególnie  kontynuować prace nad opieką okołoporodową sprawowaną nad kobietą w okresie ciąży oraz opieką nad noworodkiem. Jednocześnie z uwagi na wejście w życie programu 500+ uważamy za zasadne objęcie podobnym nadzorem niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

8. widzi potrzebę rozwoju medycyny szkolnej oraz usług stomatologicznych z zabezpieczeniem refundowanych świadczeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia nauki. Należy powrócić do szkolnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych, które zapewnią odpowiedni poziom profilaktyki i prewencji. Profilaktyka jest to najskuteczniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób leczenia.

9. wyraża kategoryczny sprzeciw dla przekształcania jednostek ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego. Szpitale i pozostałe jednostki ochrony zdrowia nie mogą być  podmiotami prowadzącymi działalność polegającą na leczeniu chorych dla wygenerowania zysku. Prowadzi to do traktowania chorego człowieka jako towaru, od którego wymaga się przede wszystkim  odpowiednich dokumentów, które dają uzyskać zapłatę za wykonane świadczenia. W podmiotach leczniczych stawiamy na poprawę jakości oraz stawianie chorego człowieka w samym centrum systemu ochrony zdrowia.

10. widzi szczególną potrzebę rozwijania opieki nad osobami w wieku starszym. W tym celu należy utworzyć profesjonalny system domowej opieki nad seniorami, co pozwoli seniorom jak najdłużej pozostać w swoim środowisku. Muszą zostać stworzone warunki do zwiększenia różnorodności form opieki i ich upowszechniania: domy dziennego pobytu,   wykorzystanie zdobyczy  technologicznych w postaci teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia, sieć profesjonalnych firm do realizacji usług opieki domowej. Nie uda się tego zrobić bez stworzenia warunków stabilnych źródeł finansowania usług opiekuńczych. Domagamy się pilnego wdrożenia systemu świadczeń pieniężnych w postaci bonów lub czeków na pokrycie wydatków na produkty i usługi związane z opieką. Ich wysokość powinna być zróżnicowana i uzależniona od stanu zdrowia. Powstać musi również ogólnopolski fundusz wsparcia dostosowywania mieszkań dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Profesjonalnym wsparciem tego systemu musi być rozbudowana i urozmaicona opieka medyczna. Przyspieszenia wymaga przygotowanie systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój geriatrii i wprowadzenie jej do praktyki lekarzy opieki podstawowej. Skład kompleksowego system opieki musi obejmować: podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną ambulatoryjną opiekę geriatryczną, dzienną opiekę geriatryczną, domową opiekę geriatryczną oraz stacjonarną/całodobową opiekę geriatryczną. Do tego istnieje potrzeba wsparcia podmiotów realizujących opiekę długoterminową, paliatywną i hospicyjną oraz zwiększenie i udoskonalenie zakładów opiekuńczo-leczniczych. Realizacja tego wymaga również zmian w całym systemie kształcenia i finansowania kadr dla potrzeb opieki geriatrycznej.