PSL ma program. Projekty ustaw ludowców.

Nie chcieli dać wyboru Polakom by mogli przechodzić na emeryturę po 40 latach pracy, a rolnikom podwyższyli wiek emerytalny o 5 lat. Nie chcieli też żeby emeryci dostali jednorazowe dodatki ( takie dodatki w poprzedniej kadencji wywalczyło PSL) oraz by Polacy pracowali krócej w Wielki Piątek i Wigilię.

 PSL skupia się na składaniu dobrych dla Polaków projektów, niestety są one blokowane i odrzucane przez PiS. Poniżej podajemy listę ustaw, które w tej kadencji zgłaszaliśmy. Bardzo prosimy o przekazywanie na spotkaniach informacji o pracach jakie podejmujemy oraz o tym jak zostały one potraktowane przez obecnie rządzących.

Odrzucone projekty PSL w VIII kadencji Sejmu i głosowania nad nimi:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Link do głosowania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy wprowadzenia skróconego czasu pracy (4 godziny) w Wielki Piątek oraz Wigilię. Link do głosowania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Projekt dotyczy zmiany wymaganej większości (z bezwzględnej na 2/3 głosów) do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego; unormowania sytuacji sędziów TK wybranych 8 października 2015 r. oraz 2 grudnia 2015 r.; możliwości wnioskowania przez Sejm większością 2/3 głosów do Trybunału o ponowne rozpatrzenie spraw, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 oraz przeniesienia kompetencji ogłaszania orzeczeń Trybunału na TK. Formalnie projekt był rozpatrywany wspólnie z innymi ale nic z niego nie zostało przyjęte, więc można przyjąć, że odrzucony.

Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy.
Projekt dotyczy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Link do głosowania

Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy m. in. określenia zasad wyboru oraz funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich, tym zasady uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy, zasady wynagradzania sołtysa i członków rad sołeckich oraz zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – kompleksowego uregulowania trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych oraz sądów wojskowych, a także ukształtowania na nowo liczby członków Rady wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów. Link do głosowania

Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt PSL „Godzina dla Rodziny”. Dzięki niemu jedno z opiekunów dzieci do 10 lat pracowało by o godzinę krócej. Dzięki temu mogliby poświęcić więcej czasu dla rodziny.

Projekt miał być głosowany na ostatnim posiedzeniu Sejmu (11-12 V) jednak został on przesunięty na następne posiedzenie. Niestety posłowie PiSu złożyli już wniosek o jego odrzucenie, więc wiele wskazuje na to, że na najbliższym posiedzeniu go odrzucą.

Natomiast projekt dotyczący jednorazowego dodatku dla emerytów wysokości od 200 do 500zł dla świadczeń, które nie przekraczają 2 tysięcy złotych, został skierowany do pierwszego czytania. Czas pokaże czy podzieli los innych projektów.