Rada Naczelna PSL o kryzysie w Sejmie

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego została zdominowana przez bieżące wydarzenia sejmowe. Ludowcy krytycznie odnieśli się do działań rządu PiS i Marszałka Kuchcińskiego, które bezpośrednio doprowadziły do głębokiego kryzysu parlamentarnego. Uczestnicy spotkania podjęli wspólnie uchwały kreślące kierunek zadań w obecnej sytuacji. Zadeklarowano chęć i dążenie do przełamania obecnego impasu.

Stanowisko ws. sytuacji politycznej w Polsce
PSL domaga się zaprzestania stałego łamania Regulaminu Sejmu i ograniczania wolności wypowiedzi posłanek i posłów oraz przywrócenie mediów, aby mogły do informować opinie publiczną o pracach Parlamentu RP. Rada Naczelna uznała za nielegalne obrady posłów PiS w Sali Kolumnowej i domaga się powtórzenia głosowania budżetu państwa na rok 2017 oraz innych ustaw.

Rada Naczelna popiera działania Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Klubu Parlamentarnego PSL, które zmierzają do dialogu i znalezienia wspólnego porozumienia. Zwracamy się również z apelem do wszystkich sił politycznych w Polsce o nie eskalowanie napięcia.

W związku z postępującym ograniczaniem kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, Rada Naczelna PSL powołuje Społeczny Komitet Obrony Samorządności.

Zmiany organizacyjne Rady Naczelnej
Oprócz podjętych uchwały w sprawie sytuacji w parlamencie, Rada Naczelna wybrała Naczelny Komitet Wykonawczy, w którym oprócz prezesa Władysława Kosiniak-Kamysza znaleźli się wszyscy prezesi wojewódzcy PSL oraz Urszula Pasławska, Janusz Maćkowiak, Czesław Siekierski i Piotr Zgorzelski.

Dodatkowo Rada Naczelna została na wniosek prezesa Kosiniak-Kamysza powiększona o posłów PSL, którzy nie zostali wybrani lub nie ubiegali się o członkostwo w Radzie Naczelnej oraz Dariusza Suszyńskiego, prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej.

Rada Naczelna wybrała również swoje prezydium, w którym oprócz przewodniczącego Jarosława Kalinowskiego znaleźli się: Marek Sawicki, Radosław Szatkowski, Tomasz Pilawka – jako wiceprzewodniczący – oraz Janina Ewa Orzełowska i Dariusz Suszyński – jako sekretarz.

Stanowisko ws. działań Ministerstwa Rolnictwa dot. ASF i ptasiej grypy
Wobec rosnących zagrożeń dla polskiego rolnictwa Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wzywa ministra Jurgiela do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie polskich hodowców drobiu oraz trzody chlewnej przed płynącymi zagrożeniami rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń i ptasiej grypy.

Rada Naczelna żąda udzielenia rzetelnej informacji – jakie i kiedy zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy oraz ASF. Ponadto za niezbędne uznaje się stworzenie rezerwy w budżecie państwa na zrekompensowanie poniesionych strat przez polskich rolników.

PSL chce odpowiedzi na pytania, dlaczego Minister Rolnictwa nie wprowadził rozwiązań nadzwyczajnych, nie przedstawił rozwiązań legislacyjnych ani nie nowelizuje rozporządzeń wykonawczych dotyczących „ptasiej grypy” oraz ASF.

Stanowisko ws. zmian w prawie ochrony środowiska
Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią wywodzącą się z tradycji ruchu ludowego, opartego o samoorganizowanie się ludzi do organicznej pracy służącej dobru wspólnemu. Takie działania dały podwaliny samorządu terytorialnemu, który po roku 1990 stał się wyznacznikiem sukcesu Polski lokalnej, opartej na demokratycznych regułach. Kolejnym etapem reformy samorządowej było powołanie samorządów wojewódzkich wyposażonych w instrumenty do kształtowania rozwoju swoich regionów.

Po akcesji do UE sejmiki są odpowiedzialne za sprawne wdrażanie strumienia środków unijnych służących nadrabianiu zaległości cywilizacyjnych, szczególnie w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Od roku 1993 funkcjonuje system finansowania ochrony środowiska oparty o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest państwowym funduszem celowym i 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stanowiących samorządowe osoby prawne. Pracami rad nadzorczych wojewódzkich funduszy kierują przedstawiciele Ministra Środowiska co daje gwarancje pełnej i efektywnej współpracy administracji rządowej z samorządem województwa.

Dlatego Rada Naczelna zdecydowanie sprzeciwia się zmianom w prawie ochrony środowiska zaproponowanym przez grupę posłów PiS, przewidującym przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez administrację rządową i pozbawienia sejmików wpływu na ich pracę.

Zaproponowane zmiany będą skutkowały spowolnieniem prac funduszy, chaosem decyzyjnym oraz otworzą nowe pola konfliktów zmierzających do marginalizacji znaczenia władzy samorządowej, co w efekcie przyniesie spowolnienie tempa wdrażania środków unijnych, pogorszenie stanu środowiska i poziomu życia mieszkańców poszczególnych regionów. Jest to ustawa antyobywatelska, dlatego wyrażamy sprzeciw wobec finansowego osłabiania samorządu i zawłaszczania państwa.

Rada Naczelna PSL wobec jasnych intencji autorów zmiany ustawy prawo ochrony środowiska apeluje do samorządów wszystkich szczebli o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz do samorządów województw o powołanie specjalnych jednostek zajmujących się ochroną środowiska, energią odnawialną oraz promocją zdrowej żywności.

Wezwanie do odznaczenia S. Mikołajczyka Orderem Orła Białego
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zobowiązuje prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza do zwrócenia się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy o nadanie śp. Stanisławowi Mikołajczykowi Orderu Orła Białego.

Stanisław Mikołajczyk był wybitnym polskim politykiem, patriotą i mężem stanu. W 1918 roku walczył o niepodległość Rzeczypospolitej w Powstaniu Wielkopolskim. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i w Wojnie Obronnej w 1939 roku jako żołnierz uczestniczył w walkach z najeźdźcami. Jako wicepremier i premier polskiego rządu na uchodźstwie niestrudzenie zabiegał o należne Polsce miejsce wśród demokratycznych narodów Europy. Kierując powstałym w 1945 roku Polskim Stronnictwem Ludowym toczył w kraju z komunistami dramatyczną walkę w obronie wolności obywatelskich i demokratycznego ładu w powojennej Polsce. Podjął desperacją próbę budowy w kraju pozostającym już wówczas pod sowiecką dominacją zalążków demokracji.

Jego ogromna popularność i poparcie społeczne zostało przez przeciwników politycznych uznane za istotne zagrożenie dla koncepcji budowy w Polsce ustroju opartego o wzorce sowieckie. W walce ze Stanisławem Mikołajczykiem i jego partią podjęto więc metody pozaparlamentarne, pozaprawne i niedemokratyczne. Po przegranej, zagrożony pozbawieniem immunitetu poselskiego i aresztowaniem, udał się do emigracje, gdzie pozostawał do śmierci.

Jego wierna służba Polsce, niezłomna walka w obronie wolności i demokracji dają podstawę do zaliczenia Go do grona wybitnych synów Narodu Polskiego – kawalerów Orderu Orła Białego.
Stanisław Mikołajczyk dobrze zasłużył się Polsce i w pełni zasługuje na nadanie Mu Orderu Orła Białego.

Stanowisko ws. projektu podnoszącego kwotę wolną od podatku
Rada Naczelna PSL zajęła się też zmianą kwoty wolnej od podatku. Zadaniem PSL dokonana zmiana niesie za sobą negatywne skutki dla budżetów samorządowych. Szacowany ubytek dochodów JST, będący wynikiem zmian dokonanych przez Sejm wyniesie ok. 500 – 600 mln zł.

Dokonując zmian nie zapewniono mechanizmu wyrównującego mniejsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym dla gmin, powiatów i województw. Oznacza to naruszenie wyrażonej w art. 167 ust. 1 Konstytucji RP zasady adekwatności wysokości środków finansowych do przypadających im zadań.

Rada Naczelna PSL żąda od polskiego rządu rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego za ubytki w dochodach, będące skutkiem zmiany kwoty wolnej od podatku. I zobowiązuje Klub Parlamentarny PSL do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie przy współpracy ze związkami samorządowymi.

Stanowisko ws. ustanowienia Medalu Demokracji i Wolności Mikołajczyka
Rada Naczelna jest też za ustanowieniem Medalu Demokracji i Wolności Mikołajczyka. Działając na podstawie art. 86 pkt. 7 Statutu PSL, w celu wykonania postanowień XII Kongresu PSL, zawartych w tezach programowych „Solidarny Rozwój” – Rada Naczelna PSL uchwala regulamin nadawania Medalu Demokracji i Wolności im. Stanisława Mikołajczyka. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu PSL.